පසුපස

1 comments
පසුපස

කැලෑ මල්

0 comments
කැලෑ මල්

Railway beauty

0 comments
Railway beauty

Paravigala

0 comments
Paravigala


"සමනල වැව පුරවන්නට බෙලිහුල් ඔය ගලා ඇවිත්
ආදර කඳු තරණය කර දෙහදක් අද වෙන්ව ගිහින්...."

෴ආදර කන්ද - බෙලිහුල් ඔය෴
සොඳුරු සරසවි දිවියේ නොමැකෙන මතක.....

Theme images by sndr. Powered by Blogger.