නිල් අහස අයිතියි අපට.......

1 comments
නිල් අහස අයිතියි අපට.......එන්න ප්‍රිය සබඳ
පියඹා යන්න දුර ඈත
ඇඟලු ඇඳුමෙන්ද
නිල් අහස අයිතියි අපට.......

නොදැනේද සිහිල් සුළඟත්
පිරිමදින යුරු පියාපත්
නිහඬ බව තබයි හූමිටි
තනිකමට ළඟින් කවදත්.....

හපුතලේ

0 comments
හපුතලේ

නොවෙනස් පෙම

0 comments
නොවෙනස් පෙම

Udarata Menike

0 comments
Udarata Menike

Hatton buddy

0 comments
Hatton buddy

Twin Tunnels

0 comments
Twin Tunnels

Hynford

0 comments
Hynford

Podi Menike

0 comments
Podi Menike

Beauty in railway

0 comments
Beauty in railway

Theme images by sndr. Powered by Blogger.